הלכות יום כיפור תשע"ח

יום הכיפורים תשעח

"כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם, מכל חטאתיכם לפני ה' תטהרו"

 ערב יום כפור

 1.   1.  קיימת מצווה מיוחדת לאכול בערב יום הכיפורים – "כל האוכל בתשיעי מעלה עליו הכתוב כאילו התענה תשיעי ועשירי". ויש אומרים שמצווה אף לאכול בליל תשיעי ( חמישי בערב) .
 2.   2.   סליחות קצרות, אין אומרים "מזמור לתודה" שכן בימים עברו לא היו מקריבים ביום זה קרבן תודה בבית המקדש. לא אומרים תחנון, ולא נופלים אפים. אומרים אבינו מלכנו מי שלא עשה התרת נדרים יעשה זאת בערב יום הכיפורים.
 3.   3.   'עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר עד שיפייסנו'. יש לבקש סליחה מאדם שפגענו בו בדבור או במעשה. אסור להתנהג בקשיחות למי שמבקש סליחה אלא להאיר פנים ולמחול.  "כף החיים" הדגיש במיוחד את הצורך לבקש סליחה  מיוחדת מאביו ואמו. חובה על כל אדם לומר תפילה זכה ולציין שהוא מוחל לכל מי שפגע בו.
 4.   4.   טבילה –  מצוה לטבול במקווה טהרה. רצוי לטבול לאחר חצות היום לפני מנחה. בהלכה מוגדרת טבילה זו כמצווה. אפילו אבל שקם מ"שבעה" בערב יום הכיפורים טובל טבילה זו אחר הצהרים .
 5.   5.   מנחה מוקדמת, אומרים "וידוי".
 6.   6.   סעודה מפסקת – לאחר מנחה עורכים סעודה מפסקת. אוכלים מאכלים קלים לעיכול. יש נוהגים בסעודה זו לטבול פרוסת לחם בדבש וכן לאכול בשר עוף אולם, אין לאכול מאכלי חלב. מי שסיים סעודה מפסקת זמן רב לפני השקיעה (כגון: שנוסע למקום אחר והקדים את אכילתו או אם רוצה לאכול דבר מה אחר הארוחה) יכול להמשיך באכילתו  ובלבד שיעשה תנאי מפורש בפיו לפני שמברך ברכת המזון שאינו מקבל על עצמו את התענית.
 7.   7.  כבוד היום –  נר יום הכיפורים – פורסים מפה לבנה, מדליקים ומברכים: "להדליק נר של שבת ושל יום הכיפורים", "שהחיינו" (קדם מדליקים ואחר כך מברכים) כמו כן, על הנשים לזכור שאין לברך פעם נוספת "שהחיינו" בשעת התפילה.  נוהגים להדליק נר נשמה. בכל מקרה יש להדליק  נר הדולק 48 שעות בכל בית כדי שנוכל להדליק ממנו את נר ההבדלה, כפי שיבואר בהמשך.
 8.   8.    מנהג ישראל לברך את הילדים לפני היציאה לבית הכנסת. ולבקש סליחה ומחילה.
 9.   9.   יש להספיק להתעטף בטלית מבעוד יום בברכה, להקפיד לומר תפילה זכה שכן, חכמי ספרד ובראשם הרמב"ן ראו את עיקר הוידוי עם חשכה – כניסת יום הכיפורים. עיקרה של תפילה זו וידוי וסליחה ומחילה. לכן, טוב שאדם יסיים את סעודתו מוקדם וילך לבית הכנסת לומר תפילה זכה  לפני "כל נדרי".

10.השנה יום הכיפורים חל בשבת משלבים את קטעי השבת (כגון: מזמור שיר, ויכולו, מעין שבע, השונים במהלך התפילה.  ראוי במהלך תפילת ערבית לכוון לצאת ידי חובת קידוש בברכה "מקדש השבת וישראל ויום הכיפורים" שבתפילת העמידה. למנהג אשכנז אין אומרים אבינו מלכנו מלבד בתפילת נעילה וכן מקצרים בסליחות.

11.רחצה – בבקר נוטלים  ידיים עד קשרי אצבעותיו ומותר לרחוץ קצת את עיניו כדי להעביר את הלכלוך. כל רחיצה שתפקידה להסיר לכלול כמו צואה או בוץ וכו' מותרת במהלך יום הכיפורים. כוהנים לפני עלייתם לדוכן נוטלים ידיהם עד הפרק. אדם שידיו התלכלכו מרפש או צואה מותר לרחוץ את אותו מקום. מותר לנגב במגבת קצת לחה את פניו .

12.יש להקפיד ביום זה יותר מכל ימות השנה להימנע משיחה בטלה, רכילות או לשון הרע וקל וחומר בתוך בית הכנסת.

13. נעילת הסנדל – אין ללכת בנעלי עור.

14. כיצד ינהגו החולים שהותר להם לאכול? חולים שהותר להם לאכול כרגיל לא עושים קדוש ביום הכיפור בטרם אכילתם. נוטלים ידיים כרגיל (עד הפרק) ואם יש באפשרותם יבצעו על לחם משנה. יזכירו רצה ויעלה ויבוא בברכת המזון. בשבתות השנה מי ששכח לומר רצה ויעלה ויבוא חוזר ומברך ביום הכיפורים מי ששכח אינו חוזר שכן אין מצות סעודה ביום זה.

15. חינוך ילדים – ראשית ראוי לחנך את הילדים הלומדים בבית הספר ובמיוחד אלו בכיתות המתקדמות להתפלל ולשהות בבית הכנסת כל ילד לפי כוחו . יש לדבר על כך בבית ולקבוע את הסדר וכמובן לשלב ספרי קריאה בענייני היום. ילדים גדולים שצמים חלק מהיום לא יוכלו לעשות זאת אם יהיו בחוץ.

16. צום ותענית לילדים – כל הילדים שמתחת לגיל 9 לא צמים. אם הם צמאים במהלך הערב או רעבים אוכלים.  מגיל 9 ולמעלה מתענים לפי שעות פירוש: מאחרים את הארוחה בבקר. אם רגיל לאכול בשעה מסוימת מאחרים את זמן הארוחה בשעה או יותר. לכן חשוב שלא ירוצו במהלך הערב מחוץ לבית הכנסת ויהיו צמאים ויתבטלו מהצום זו סיבה נוספת לשהייה בתוך בית הכנסת. מגיל 11 מותר לצום כל היום בתנאי שיכול לעמוד בכך וכדאי שילד בגיל זה ישתדל לצום עד 12:30 (חצות היום).דגש מיוחד: כל זמן שלא הגיע הבן או הבת לגיל מצוות והוא רעב או צמא במהלך היום  שיאכל או ישתה.

17.נטילת כדורים לחולה שאין בו סכנהכללית, מי שלוקח כדורים בקביעות אם אפשרי הדבר שיקח לפני יום הכיפורים ולאחריו. אם מדובר בחולה שצם שאין לו סכנה ונאלץ לקחת כדורים לרפואתו עדיף  שיבלע ללא מים, אם זקוק לקצת מים (פחות משיעור) שישים קצת מלח במים על מנת שיהיו מרים.

18.הבדלה במוצאי יום כפור – יין,  נר, הבדלה. ברכת "מאורי האש" מברכים על נר ששבת (שהיה דלוק במהלך החג). אין ליצור אש כדי להדליק את נר ההבדלה. וטעם הדבר, במוצאי שבת הדלקת הנר היא זכר ליצירת האש על ידי האדם הראשון. לכן במוצאי שבת אנו יוצרים אש וממנה אנו מדליקים את נר ההבדלה. במוצאי יום הכיפורים הברכה  על האש שנאסרה ולכן ההדלקה מאור שדלק כל היום בהיתר. השנה אעפ"י שיום כיפור חל בשבת ובשבתות רגילות מדליקים את הנר באמצעות גפרור, בכל זאת הואיל וזה גם מוצאי יום הכיפורים מברכים את ברכת מאורי האש דווקא על אש שדלקה במהלך יום הכיפורים או שהדלקנו ממנה את הנר. העצה הפשוטה לברך 'מאורי האש' על נר נשמה (48 שעות) או אפשרות פחות טובה להדליק את נר ההבדלה מאור נר הנשמה.

 

חולים שיש סכנה

הקדמה

אכילה ושתיה הם שני איסורים נפרדים ביום הכיפורים. מי  שזקוק רק לנוזלים יסתפק בשתיה ולא יאכל. מי שזקוק למרכיב של הזנה פעמים שיכול לקבל תזונה באמצעות שתיה מזינה כמו מיץ ענבים ומיצי פרות. מי שזקוק לאוכל ממש ישתה ויאכל לפי שיעורים. כמובן שיש שמותרים לאכול ולשתות כרגיל מפאת מחלתם ואינם שותים לשיעורים.

 

שתיה ואכילה לשיעורים 

מי שהורו לו שצריך לשתות או לאכול לשיעורים (פחות מהשיעור) ינהג כדלקמן :

 1. 1.      יש לשתות פחות מכשעור במהלך יום כיפור. שתיה לשעורין קלה יותר.
 2. 2.      שתיה לשעורים היא "פחות מלוא לוגמיו" דהיינו מכניסים מים לצד אחד של הפה עד שכל הצד מלא במים. פולטים לתוך בקבוק מדידה (כמו בקבוק של תינוק) זה שעור מלוא לוגמיו (אצל אדם ממוצע זה 40 CC)
 3. 3.      במהלך היום  שותים פחות משעור זה (אם יצא 40 לשתות פחות משעור זה) כל 9 – 10  דקות. גם ששותים פחות מכשיעור במהלך היום מצטברת כמו גדולה של מים. במידה וזקוקים ליותר ניתן לשתות כל 5 דק' . במקרה של סכנת התייבשות וכדו' לשתות כרגיל. מי שזקוק למרכיב של הזנה נכון שישתה  מיץ ענבים שיש בו שני מרכיבים גם שתיה וגם הזנה.
 4. 4.      במקרה וקיים צורך לאכול, השעור באכילה הוא 30 גרם כל עשר דק' , ויש שמודדים לפי נפח דהיינו דוחסים את האוכל לתוך 30 סמ"ק. לכן, טוב למדוד לפני כן כדי לדעת בדיוק.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

עוד בקטגוריה

[kipa_sub_cat]

רשימת התפוצה

רוצות לקבל עדכונים על הנעשה במדרשה? הזינו את כתובת הדוא"ל שלכם בתיבה והצטרפו לרשימת התפוצה שלנו